Khí sol chữa cháy Aerosol

Máy phun khí sol kchữa cháy aerosol DSPA là một thành phần của hệ thống khí sol chữa cháy aerosol DSPA, một hệ thống chữa cháy được chứng minh là rất hiệu quả.